Estatuts i Reglament

El dia 7 d’octubre de 2016 es va procedir a la votació de la reforma dels Estatuts i del reglament.

Els podeu descarregar en pdf :

O accedir als estatuts a continuació:

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTADÍSTICA (SoCE)

Entitat vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

El 4 de febrer de 2010 es va constituir l’Associació Societat Catalana d’Estadística (SoCE), que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i els seus estatuts. Segons l’acta de data 14 de juny de 2011, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) aprovà l’admissió de ple dret de la SoCE com a associació vinculada a l’IEC i com a part de les institucions que la conformen.

Article 2

 1. Són objectius de l’Associació:

a)    Promoure i estimular la recerca en estadística, tant teòrica com aplicada

b)    Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l’estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d’investigació com en els seus aspectes socials i professionals.

c)    Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l’administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l’estadística a la societat actual.

d)    Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l’estadística.

e)    Actuar, quan calgui, com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l’estadística.

f)     Col·laborar en l’adequada difusió de totes aquelles notícies d’interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l’estadística.

g)    Promoure la difusió i l’interès per l’ensenyament de estadística a nivell primari, secundari o superior.

h)    Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l’estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.

i)      Assessorar, si s’escau, els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l’aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l’estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Per aconseguir aquests objectius l’Associació pot organitzar congressos ordinaris i altres reunions científiques, editar butlletins d’informació, potenciar intercanvis nacionals i internacionals, fomentar la relació entre les universitats catalanes i els sectors públic i privat, estimular la investigació i difondre-la i, en general, pot realitzar qualsevol altra activitat que contribueixi a posar l’estadística al servei de la ciència i la societat.

 1. La Societat Catalana d’Estadística es pot integrar en altres institucions acadèmiques, associacions i societats similars, catalanes, espanyoles o internacionals, les finalitats de les quals siguin compatibles amb aquests estatuts i que facilitin la consecució dels objectius continguts en l’apartat 1 de l’Article 2. Aquests processos no podran entrar en contradicció amb les funcions del IEC excepte en el cas que s’hagués produït la prèvia desvinculació de l’IEC o de qualsevol altre qui hi pugui ser.
 2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix a Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, i radica al carrer Pau Gargallo, 5, de Barcelona.

Les funcions d’aquesta Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar i que siguin majors d’edat.

Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques— la sol·licitud d’ingrés ha de ser aprovada per l’òrgan competent de l’Associació, prèvia signatura d’un conveni.

Les normes per les quals es regula la persona jurídica que sol·licita l’ingrés a la Societat Catalana d’Estadística no han d’excloure la possibilitat que formi part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

a)     Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b)     Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

c)     Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d)     Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

e)     Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

f)      Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació.

g)     Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

h)     Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

i)       Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

j)       Formar part dels grups de treball.

k)     Posseir un exemplar dels estatuts.

l)       Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

a)     Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

b)     Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

c)     Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

d)     Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

a)     Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

b)     No satisfer les quotes fixades.

c)     No complir les obligacions estatutàries.

 

 

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 

 1. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 2. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a)     Modificar els estatuts.

b)     Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c)     Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d)     Acordar la dissolució de l’Associació.

e)     Incorporar-se a altres associacions o separar-se’n.

f)      Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g)     Aprovar el reglament de règim interior.

h)     Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i)       Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j)       Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juliol, ambdós inclusivament.

 

 1. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 

 1. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. L’escrit es considerarà enviat igualment si s’empra mitjans telemàtics, como el correu electrònic.

 

 1. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, el/la vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 

 1. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 

 1. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

 

 1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

 

 1. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

 

 1. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i quatre vocals addicionals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. De la mateixa manera, el/la president/a de l’anterior Junta tindrà la consideració de convidat permanent a les Juntes Directives per tal de garantir la connexió de les activitats i accions entre juntes. Tots els presidents/es sortints tindran la consideració permanent de presidents/es honorífics/ques.

 

 1. L’elecció de La Junta Directiva correspon a l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 

 1. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a cessant, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

 

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 

 1. La Junta Directiva es renova completament cada tres anys, amb les consideracions següents:

 

a)  Si en el decurs del mandat queda buida alguna vocalia, la tresoreria o la secretaria, aquests seran ocupats per designació del president/a.

b)  En cas de manca de president/a per dimissió o causa sobrevinguda, el/la secretari/ària vindrà obligat a iniciar el procés electoral per a la renovació de la Junta Directiva en el termini màxim de 90 dies.

 

 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 

a)  Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques

b)  Incapacitat o inhabilitació

c)  Renúncia notificada a l’òrgan de govern

d)  Separació acordada per l’assemblea general

e)  Qualsevol altra que estableixi la llei.

 

 

 

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

a)  Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

d)  Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.

e)  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f)   Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g)  Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

h)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i)    Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquestes comissions o grups projectin dur a terme.

j)    Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k)  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

—   subvencions o altres ajuts

—   l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació

l)    Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

m)Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb una periodicitat mínima trimestral i amb un marge mínim de convocatòria de set dies per posar a disposició dels seus membres l’ordre del dia i documentació corresponents.

 

 1. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

 

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb l’antelació mínima que fixi el Reglament de règim interior i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 

 1. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

 

 1. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar per un termini fix alguna de les seves facultats en una o diverses comissions si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

 

 1. També pot nomenar per un termini fix, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència

Article 21

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

 

a)  Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’Associació.

f)   Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

 1. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, per el/la vocal de més edat de la Junta.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, d’acord amb els requisits legals. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

Capítol VII. Els grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar els diferents grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar periòdicament un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

a)  Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b)  Les subvencions oficials o particulars.

c)  Les donacions, les herències o els llegats.

d)  Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals o anuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

Per obrir o cancel·lar els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el Reglament de règim interior.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el Reglament de règim interior estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

 

 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

 

 1. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 

 1. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

 

 1. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

Disposició transitòria

Aquest Estatut entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea General de la SoCE.

La Junta Directiva que tramita aquesta actualització dels estatuts només romandrà en l’exercici de la seva activitat fins al final del seu mandat, tramitant el sistema electoral per a la constitució de la nova Junta.

Donada la nova composició de la Junta Directiva, el compte de limitació de mandats començarà a ser vàlid a partir de la primera Junta Directiva derivada d’aquesta actualització d’estatuts.