Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material són propietat de la Societat Catalana d’Estadística (SoCE), amb el NIF G-65426843 i la seu social al carrer Pau Gargallo 14, de Barcelona (CP 08028), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Institut. Tot aquest material està emparat per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 

01. Llevat que s’indiqui una altra cosa, queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pàgines web, que requereix sempre l’autorització expressa de la SoCE.

02. La SoCE no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part dels usuaris.

03. La SoCE no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de la SoCE o no publicada amb el seu nom. Concretament, la SoCE no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) a les pàgines web de la SoCE.

04. La SoCE es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web quan ho consideri convenient, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

05. La SoCE no s’obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, la SoCE es reserva el dret d’eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets o de les llibertats fonamentals d’una persona.

06. La SoCE no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

07. La SoCE compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. L’ús de les dades personals té caràcter confidencial i es fan servir únicament per a poder prestar els serveis de la SoCE i els serveis que la persona ha sol·licitat. En la nostra política de privacitat podeu consultar el detall del tractament de dades que duu a terme la SoCE.

08. Quan sigui necessària la utilització d’una contrasenya o d’un nom d’usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, la persona interessada s’obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o d’utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respon de la utilització que en puguin fer terceres persones.