Política de tractament de dades personals de la Societat Catalana d’Estadística (SoCE)

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, norma europea d’aplicació directa a tot l’estat espanyol des del 25 de maig del 2018, la Societat Catalana d’Estadística informa a tots els seus socis i persones vinculades, proveïdors, clients, consumidors i usuaris i destinataris de butlletins i comunicacions, sobre el tractament que fa de les seves dades personals:

 

• Responsable del tractament. Societat Catalana d’Estadística, associació inscrita a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de 7 d’abril de 2010. CIF G-65426843.

• Dades de contacte. Societat Catalana d’Estadística; c/ Pau Gargallo 14 08028, Barcelona, secretaria.soce@gmail.com.

• Finalitat del tractament:
a) Associats i altres persones vinculades a la SoCE: desenvolupament de les activitats fixades als Estatuts de la SoCE. Comunicació d’activitats que puguin ser d’interès per als destinataris.
b) Proveïdors de la SoCE: compliment del negoci jurídic concertat. Comunicació d’activitats que puguin ser d’interès per als destinataris.
c) Professionals, particulars, representants o personal de contacte d’entitats, institucions i empreses: comunicació d’activitats que puguin ser d’interès per als destinataris.

• Base legal i legitimació per al tractament de les dades personals:
a) Associats i altres persones vinculades a la SoCE: Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en el cas dels associats, i consentiment de les persones titulars de les dades en la resta de casos.
b) Proveïdors de la SoCE: consentiment de les persones titulars de les dades en el marc del negoci jurídic de què es tracti.
c) Professionals, particulars, representants o personal d’entitats i empreses: consentiment de les persones titulars de les dades per a la finalitat de què es tracti.

• Cessions de dades i comunicacions publicitàries. Les dades personals que recull la SoCE no se cedeixen a tercers sense el consentiment previ i informat de la persona titular de les dades.

• Transferències internacionals de dades. Amb caràcter general, la SoCE no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu.

• Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre duri la relació de vinculació amb la SoCE o mentre la persona titular de les mateixes no revoqui el consentiment que ens permet tractar-les. Llavors seran destruïdes o alternativament bloquejades abans de ser destruïdes, durant el temps que la SoCE estigués obligat a conservar-les per imperatiu legal.

• Gestió de dades, notificacions, comunicacions i butlletins. Sense perjudici del que es dirà al punt següent, els col·legiats/des poden gestionar en tot moment les seves dades per a la recepció de notificacions, comunicacions i butlletins a través de l’adreça secretaria.soce@gmail

• Exercici de drets: Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se a la Societat Catalana d’Estadística, a les adreces física o electrònica indicades a l’apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.

• Reclamacions: Les persones que considerin que s’ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals poden presentar reclamació davant d’una autoritat de control com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.