L’estadística és la gramàtica de la ciència.

Karl Pearson

Pla Estratègic

 

La Societat Catalana d’Estadística pretén esdevenir el punt de referència dels professionals de l’Estadística a Catalunya, tant pel que fa a la recerca com a les activitats més aplicades, treballant per al desenvolupament de noves formes d’actuació estadística i vetllant per l’oferiment de les garanties de qualitat i exigència. La Societat té la missió d’intervenir de manera activa en tots aquells àmbits que li són pròpies a l’estudi i aplicacions estadístiques.

Societat Catalana d’Estadística

Pla d’actuació

Octubre de 2012 a setembre de 2014

Àmbit d’actuació i Activitats del programa

Representació institucional

zig zag recurs gràfic

Mantenir una agenda orientada a fer present la SoCE en esdeveniments, actes, iniciatives, etc. propis de l’àmbit estadístic per tal de desenvolupar la marca «SoCE».

Promoure el paper de l’ofici estadístic en els diversos camps on és present i la Societat Catalana d’Estadística com a associació professional.

Trobar organitzacions, empreses, ens públics i òrgans de l’administració que tinguin un paper de soci qualificat (col·laborador, patrocinador, institucional, etc.).

Establir convenis de cooperació amb tercers que suposin l’obtenció d’avantatges generals per als socis o per a la SoCE (ús d’instal·lacions, organització conjunta d’iniciatives d’interès comú, etc.).

Promoció i relacions internacionals: estadística catalana al món

zig zag recurs gràfic

Establir vies de relació amb organitzacions estadístiques d’altres països i internacionals que permetin establir cert grau de cooperació, intercanvi, etc.

Impulsar la traducció catalana d’un programari estadístic, preferentment generalista i d’interès acadèmic o escolar.

Explorar amb finalitats prospectives el funcionament d’organitzacions estadístiques similars a la SCE, i també el de la professió estadística en les economies avançades i en els sectors de major generació de valor afegit.

Fomentar l’Any Internacional de l’Estadística 2013 mitjançant l’organització d’iniciatives amb aquesta específica finalitat.

Pactar per als socis de la SCE condicions especials per a la subscripció a revistes estadístiques d’abast internacional o la compra de material monogràfic. Explorar la possibilitat d’oferir el nostre web per anunciar les novetats editorials a canvi de les compres preferents.

Promoció de la professió estadística

zig zag recurs gràfic

Establir la SoCE com a associació professional de referència estadística en l’activitat estadística feta a Catalunya.

Fomentar el coneixement sobre la professió estadística en camps connexos: col·legis i organitzacions professionals del periodisme, les ciències polítiques i la sociologia, la geografia, l’urbanisme i el planejament urbanístic, entre d’altes.

Obtenir visibilitat de la SoCE a la premsa i mitjans de comunicació.

Oferir a Televisió de Catalunya la traducció i emissió d’un documental sobre estadística, del tipus dels produïts per Gapminder Foundation

Difondre notes de premsa i participar en programes de debat per promocionar activitats estadístiques destacades (relacionades, per exemple, amb censos, eleccions, regulació industrial).

Augmentar el nombre de socis personals: recórrer a llistes d’antics alumnes de les universitats, als departaments universitaris, organismes estadístics públics, anuncis a la pàgina web del Servei d’Estadística de la UAB, a col·legis professionals o a la publicitat directa.

Funcionament intern de la SoCE

zig zag recurs gràfic

Publicar un Butlletí Electrònic per donar difusió a les activitats de la SoCE i també de tercers.

Cooperar en la promoció, difusió i expansió de revistes i altres mitjans de difusió dels fonaments i les tècniques estadístiques.

Reforçar el funcionament dels grups de treball existents a la SoCE i constituir-ne un de nou amb la finalitat expressa de definir el perfil de la professió d’estadístic (característiques personals, acadèmiques, de l’entorn professional, etc).

Obtenir per als socis descomptes o altres avantatges en congressos, jornades, revistes, editorials, etc, a la manera de la Société Française de Statistique, per exemple.

Dissenyar un document de pertinença a la SoCE que pugui acreditar els socis per accedir-hi.

Inscriure el registre de persones associades al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Reglament de Règim Interior de la SoCE en la seva forma jurídica actual i sota la forma d’adhesió a l’IEC.

Lloc web de la SoCE

zig zag recurs gràfic

Actualitzar el format de la pàgina web de la SoCE.

Habilitar la intranet de la SoCE i donar-hi accés als socis.

Crear un o més fòrums de discussió a la intranet, on els socis puguin plantejar dubtes, proposar activitats, comentar fets, etc.

Construir un Directori de socis on consti la data d’admissió i la consideració de soci fundacional. Associat a cada nom, un breu espai a disposició de cadascú per a instal·lar una fotografia, un resum del CV, el títol de les publicacions darreres, les dades de contacte, etc.

Habilitar una Cartellera per a la difusió anuncis d’activitats de socis i/o de tercers.

Habilitar una web del Dia de l’Estadística, on es recullin els materials disponibles de les diverses edicions (imatges, ponents, actes celebrats, premis distribuïts, etc).

Activitats socials

zig zag recurs gràfic

Programar de forma anticipada un cicle anual de conferències i altres activitats breus. Són exemples d’aquestes activitats breus els sopars amb personatge convidat, o els sopars-col·loqui en què s’encarrega anticipadament a un soci la presentació d’un tema d’interès general, tractat des del vessant estadístic.

Programar jornades (mig dia o un dia de durada) liderades per professionals que expliquin l’ús de l’estadística en el seu àmbit, o dirigides a col·lectius específics de professionals, o centrades en panorames temàtics concrets.

Administrar als socis un qüestionari per tal que puguin suggerir temes del seu interès i valorar les activitats en què participin.

Crear i promoure la disponibilitat de beques per a desenvolupar treballs en l’àmbit de l’estadística.

Els joves de la SoCE

zig zag recurs gràfic

Fomentar l’estadística entre joves i estudiants.

Organitzar col·loquis i taules rodones on els socis més joves puguin exposar el seu punt de vista.

Proporcionar mitjans d’assessorament als socis més joves a partir del consell dels membres amb més experiència, que exerceixen d’«àngels estadístics». Com en el cas dels «business angels», els àngels estadístics aporten coneixements i una determinada xarxa de contactes ―per exemple, sobre l’organització d’estades acadèmiques a l’estranger, o sobre les possibles forma d’iniciar la vida professional en un sector concret.

Explotar el recurs de les xarxes socials.

Relació SoCE – Empresa

zig zag recurs gràfic

Explorar els enllaços entre estadística i empresa.

Crear una Borsa de Treball, orientada a les relacions laborals convencionals.

Crear un espai per emmagatzemar demandes d’Acords d’Assessorament per Contracte. Els AAC són pactes formals entre institucions i persones membres de la SoCE orientats a la resolució de problemes i projectes estadístics tancats, possiblement amb data fixa.

Oferir la SoCE a les principals institucions públiques i privades com a assessor en estadística no oficial.

Àmbit d’actuació

zig zag recurs gràfic

Representació
institucional

Pla Estratègic | Àmbit d'actuació

Activitats del Programa

Mantenir una agenda orientada a fer present la SoCE en esdeveniments, actes, iniciatives, etc. propis de l’àmbit estadístic per tal de desenvolupar la marca «SoCE».

Promoure el paper de l’ofici estadístic en els diversos camps on és present i la Societat Catalana d’Estadística com a associació professional.

Trobar organitzacions, empreses, ens públics i òrgans de l’administració que tinguin un paper de soci qualificat (col·laborador, patrocinador, institucional, etc.).

Establir convenis de cooperació amb tercers que suposin l’obtenció d’avantatges generals per als socis o per a la SoCE (ús d’instal·lacions, organització conjunta d’iniciatives d’interès comú, etc.).

Promoció i relacions internacionals: estadística catalana  al món

zig zag recurs gràfic

Establir vies de relació amb organitzacions estadístiques d’altres països i internacionals que permetin establir cert grau de cooperació, intercanvi, etc.

Impulsar la traducció catalana d’un programari estadístic, preferentment generalista i d’interès acadèmic o escolar.

Explorar amb finalitats prospectives el funcionament d’organitzacions estadístiques similars a la SoCE i també el de la professió estadística en les economies avançades i en els sectors de major generació de valor afegit.

Pactar per als socis de la SoCE condicions especials per a la subscripció a revistes estadístiques d’abast internacional o la compra de material monogràfic. Explorar la possibilitat d’oferir el nostre web per anunciar les novetats editorials a canvi de les compres preferents.

Promoció de la
professió estadística

zig zag recurs gràfic
Pla Estratègic | Promoció de la professió

Establir la SoCE com a associació professional de referència estadística en l’activitat estadística feta a Catalunya.

Fomentar el coneixement sobre la professió estadística en camps connexos: col·legis i organitzacions professionals del periodisme, les ciències polítiques i la sociologia, la geografia, l’urbanisme i el planejament urbanístic, entre d’altes.

Obtenir visibilitat de la SoCE a la premsa i mitjans de comunicació.

Oferir a Televisió de Catalunya la traducció i emissió d’un documental sobre estadística, del tipus dels produïts per Gapminder Foundation

Difondre notes de premsa i participar en programes de debat per promocionar activitats estadístiques destacades (relacionades, per exemple, amb censos, eleccions, regulació industrial).

Augmentar el nombre de socis personals: recórrer a llistes d’antics alumnes de les universitats, als departaments universitaris, organismes estadístics públics, anuncis a la pàgina web del Servei d’Estadística de la UAB, a col·legis professionals o a la publicitat directa.

Funcionament
intern de la SoCE

zig zag recurs gràfic

Publicar un Butlletí Electrònic per donar difusió a les activitats de la SoCE i també de tercers.

Cooperar en la promoció, difusió i expansió de revistes i altres mitjans de difusió dels fonaments i les tècniques estadístiques.

Reforçar el funcionament dels grups de treball existents a la SoCE i constituir-ne un de nou amb la finalitat expressa de definir el perfil de la professió d’estadístic (característiques personals, acadèmiques, de l’entorn professional, etc).

Obtenir per als socis descomptes o altres avantatges en congressos, jornades, revistes, editorials, etc, a la manera de la Société Française de Statistique, per exemple.

Dissenyar un document de pertinença a la SoCE que pugui acreditar els socis per accedir-hi.

Inscriure el registre de persones associades al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Reglament de Règim Interior de la SoCE en la seva forma jurídica actual i sota la forma d’adhesió a l’IEC.

Lloc web de la SoCE

zig zag recurs gràfic
Pla Estratègic | Lloc web

Actualitzar el format de la pàgina web de la SoCE.

Habilitar la intranet de la SoCE i donar-hi accés als socis.

Crear un o més fòrums de discussió a la intranet, on els socis puguin plantejar dubtes, proposar activitats, comentar fets, etc.

Construir un Directori de socis on consti la data d’admissió i la consideració de soci fundacional. Associat a cada nom, un breu espai a disposició de cadascú per a instal·lar una fotografia, un resum del CV, el títol de les publicacions darreres, les dades de contacte, etc.

Habilitar una Cartellera per a la difusió anuncis d’activitats de socis i/o de tercers.

Habilitar una web del Dia de l’Estadística, on es recullin els materials disponibles de les diverses edicions (imatges, ponents, actes celebrats, premis distribuïts, etc).

Activitats socials

zig zag recurs gràfic
Pla Estratègic | Activitats socials

Programar de forma anticipada un cicle anual de conferències i altres activitats breus. Són exemples d’aquestes activitats breus els sopars amb personatge convidat, o els sopars-col·loqui en què s’encarrega anticipadament a un soci la presentació d’un tema d’interès general, tractat des del vessant estadístic.

Programar jornades (mig dia o un dia de durada) liderades per professionals que expliquin l’ús de l’estadística en el seu àmbit, o dirigides a col·lectius específics de professionals, o centrades en panorames temàtics concrets.

Administrar als socis un qüestionari per tal que puguin suggerir temes del seu interès i valorar les activitats en què participin.

Crear i promoure la disponibilitat de beques per a desenvolupar treballs en l’àmbit de l’estadística.

Els joves de la SoCE

zig zag recurs gràfic

Fomentar l’estadística entre joves i estudiants.

Organitzar col·loquis i taules rodones on els socis més joves puguin exposar el seu punt de vista.

Proporcionar mitjans d’assessorament als socis més joves a partir del consell dels membres amb més experiència, que exerceixen d’«àngels estadístics». Com en el cas dels «business angels», els àngels estadístics aporten coneixements i una determinada xarxa de contactes ―per exemple, sobre l’organització d’estades acadèmiques a l’estranger, o sobre les possibles forma d’iniciar la vida professional en un sector concret.

Explotar el recurs de les xarxes socials.

Relació SoCE – Empresa

zig zag recurs gràfic

Explorar els enllaços entre estadística i empresa.

Crear una Borsa de Treball, orientada a les relacions laborals convencionals.

Crear un espai per emmagatzemar demandes d’Acords d’Assessorament per Contracte. Els AAC són pactes formals entre institucions i persones membres de la SoCE orientats a la resolució de problemes i projectes estadístics tancats, possiblement amb data fixa.

Oferir la SoCE a les principals institucions públiques i privades com a assessor en estadística no oficial.