Presentació

 

La Societat Catalana d’Estadística es la societat que vol recollir les iniciatives dels professionals de l’Estadística a Catalunya i fomentar tot allò que permeti millorar les condicions del treball estadístic, el debat i l’anàlisi del entorn més actual de l’anàlisi de dades.

Som professionals de l’Estadística que l’hem posat al servei dels nostres objectius professionals i que l’hem convertit en l’eina fonamental de nostre treball. Així, més a més dels graduats i màsters en Estadística, àmbits com la Biologia, la Matemàtica, l’Economia i la Psicologia entre molts altres, ens hem reunit per treballar plegats i dimensionar encara més la importància de l’Estadística, tant teòrica com aplicada.

Societat Catalana d'Estadística

Paraules de la presidenta de la Societat Catalana d’Estadística

Ernest Pons Fanals

L’any 2023 la Societat Catalana d’Estadística ha estrenat una nova Junta creada per a poder fer front als nous reptes d’una societat amb recorregut, reconeixement, utilitzada per la comunitat d’estadístics i que vetlla per assolir els nostres objectius fundacionals.

Probablement, tota societat està formada per persones que gaudeixen aportant coneixement, creativitat i molts esforços a la comunitat. Però, a més, la nostra societat és d’estadística: modelem, descrivim, inferim, acompanyem el mètode científic… I cada cop més: mesurem incerteses, vetllem pels fonaments de l’aprenentatge automàtic basat en dades… Tot això lliga molts col·lectius i ens lliga a altres societats. En definitiva, gaudim d’una societat inclusiva amb perfils molt diversos i volem continuar així, aprenent els uns dels altres, trobant solucions a nous reptes i plantejant nous escenaris on fa falta recerca.

Casualment, o no, el temps de vida de la Societat Catalana d’Estadística, poc més de tretze anys, coincideix amb un moment de canvi molt important. Fins no fa gaire, les dades eren c@sa nostra, ara, les dades són big, són science, són el valor de moltes companyies! En definitiva, sigui per una pandèmia, sigui per un avanç tecnològic, les dades són arreu i ara: tothom les mira. Això, que ha acompanyat el temps de vida de la nostra societat, hem de continuar fent que sumi.

No cal fer un test estadístic per veure que estem on estem gràcies a la feina feta per un tou de gent que ha treballat per aquesta societat. Això fa que ens trobem en un moment fantàstic: tenim una estructura de funcionament sòlida; pel que fa a formació i difusió tenim una trajectòria consolidada; i pel que fa a recerca i transferència comptem amb els nostres socis i sòcies de reconegut prestigi nacional i internacional. Així, que en nom de la nova Junta, volem agrair-vos a tots els socis i sòcies la feina feta i demanar-vos que no us relaxeu, que se’ns gira molta feina amb els nous reptes de la SoCE!

Volem continuar creixent amb vosaltres.

zig zag recurs gràfic

Cordialment,

Isabel Serra

Presidenta de la Societat Catalana d’Estadística

Objectius Fundacionals
D’acord amb els Estatuts de la Societat Catalana d’Estadística (article 2.1), són objectius d’aquesta Associació:
zig zag recurs gràfic

R Promoure i estimular la recerca en Estadística, tant teòrica com aplicada.

R Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l’Estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d’investigació com en els seus aspectes socials i professionals.

R Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l’Administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l’Estadística a la societat actual.

R Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l’Estadística.

R Actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l’Estadística.

R Col·laborar en l’adequada difusió de totes aquelles notícies d’interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l’Estadística.

R Promoure la difusió i l’interès per l’ensenyament de Estadística a nivell primari, secundari o superior.

R Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l’Estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.

R Assessorar els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l’aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l’Estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Per aconseguir aquests objectius l’Associació pot organitzar congressos ordinaris i altres reunions científiques, editar butlletins d’informació, potenciar intercanvis nacionals i internacionals, fomentar la relació entre les universitats catalanes i els sectors públic i privat, estimular la investigació i difondre-la i, en general, pot realitzar qualsevol altra activitat que contribueixi a posar l’Estadística al servei de la Ciència i la Societat.

Estatuts i Reglament

El dia 7 d’octubre de 2016 es va procedir a la votació de la reforma dels Estatuts i del reglament.

Societat Catalana d'Estadística | Estatuts
Societat Catalana d'Estadística | Reglament