Notícies del la SocE

Data Story Telling

Amb motiu del XX Dia de l’Estadística de Catalunya, la Societat Catalana d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya convoquen la iniciativa Data Story Telling, que reconeixerà els millors tuïts estadístics amb una representació visual.

Aquesta iniciativa pretén apropar la ciència estadística a la ciutadania, mitjançant l’ús de les xarxes socials. Els tres tuits més originals publicats a Twitter que continguin una representació visual (gràfic, figura o infografia) seran distingits amb 150 i 100 euros, i una subscripció gratuïta a la quota anual de la Societat Catalana d’Estadística, respectivament.

Requisits per participar-hi:

La iniciativa està oberta a persones més grans de 14 anys i el tuit ha de tenir les característiques següents:

 • S’ha d’haver publicat a Twitter entre l’1 i el 16 d’octubre del 2020 i pot ser únic o pot anar acompanyat d’un fil (màxim cinc tuits).
 • Ha d’incorporar l’etiqueta #datastorytelling.
 • Ha de presentar una anàlisi estadística original feta a partir de dades de l’Idescat.
 • Ha de contenir una representació visual del missatge (gràfic, figura o infografia) i anar acompanyada de dues o tres frases explicatives.
 • Es pot utilitzar qualsevol eina (paquet d’anàlisi, gestió de dades o eina web) i pot estar escrit en català, castellà o anglès, o la combinació d’alguna d’aquestes llengües.

Per participar a la iniciativa s’ha d’enviar un correu a l’adreça difusio.soce@gmail.com on hi digui Data Story Telling al tema (o assumpte) del correu. El cos el missatge ha de contenir la informació següent: nom complet i nom d’usuari de Twitter, i dades de contacte (telèfon i adreça electrònica); tuit (o fil de tuits) i URL corresponent; descripció de la representació visual; font de les dades; eina utilitzada i etiquetes.

Les propostes rebudes seran avaluades per una comissió formada per tres estadístics o estadístiques de l’Idescat i un vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estadística, que valorarà els aspectes següents: l’originalitat de la presentació i la claredat dels objectius; la rellevància de les dades seleccionades i la capacitat de síntesi; l’aplicació estadística en l’anàlisi i gestió de les dades; la descripció estadística de les dades i l’anàlisi dels resultats obtinguts i, finalment, l’informe final sobre les dades (redacció, estructura, adequada selecció de taules i gràfics).

El reconeixement es farà públic el 20 d’octubre de 2020, Dia de l’Estadística de Catalunya i Dia Mundial de l’Estadística, en un acte presidit pel president de la Societat Catalana d’Estadística i el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya.


 

Con motivo del XX Dia de la Estadística de Cataluña, la Societat Catalana d’Estadística y l’Institut d’Estadística de Catalunya convocan la iniciativa Data Story Telling, que reconocerá los mejores tuits estadísticos con una representación visual.

Esta iniciativa pretende acercar la ciencia estadística a la ciudadanía, mediante el uso de las redes sociales. Los tres tuits más originales publicados en Twitter que contengan una representación visual (gráfico, figura o infografía) serán distinguidos con 150 y 100 euros, i una suscripción gratuita a la cuota anual de la Societat Catalana d’Estadística, respectivamente.

Requisitos para participar:

La iniciativa va dirigida a personas mayores de 14 años y el tuit debe tener las siguientes características:

 • Tiene que haber sido publicado en Twitter entre el 1 y el 16 de octubre del 2020 y puede ser único o puede ir acompañado de un hilo (máximo cinco tuits).
 • Debe incorporar la etiqueta #datastorytelling.
 • Tiene que presentar un análisis estadístico original hecho a partir de datos del Idescat.
 • Debe contener una representación visual del mensaje (gráfico, figura o infografía) e ir acompañada de dos o tres frases explicativas.
 • Se puede usar cualquier herramienta (paquete de análisis, gestión de datos o herramienta web) y puede estar escrita en catalán, castellano o inglés, o la combinación de alguna de estas lenguas.

El tuit se tiene que enviar al email: difusio.soce@gmail.com y debe contener la información siguiente:

 • poner como asunto del correo Data Story Telling,
 • nombre completo, nombre de usuario de Twitter y datos de contacto (teléfono y dirección electrónica),
 • tuit (o hilo de tuits) y URL correspondiente,
 • descripción de la representación visual,
 • fuente de los datos,
 • herramienta utilizada y etiquetas.

Las propuestas recibidas serán evaluadas por una comisión formada por tres estadísticos o estadísticas del Idescat y un vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estadística, que valorará los aspectos siguientes: la originalidad de la presentación y la claridad de los objetivos; la relevancia de los datos seleccionados y la capacidad de síntesis; la aplicación estadística en la análisis y gestión de los datos; la descripción estadística de los datos y el
análisis de los resultados obtenidos y, finalmente, el informe final sobre los datos (redacción, estructura, adecuada selección de tablas y gráficos).

El reconocimiento se hará público el 20 de octubre de 2020, Dia de la Estadística de Cataluña y Dia Mundial de la Estadística, en un acto presidido por el presidente de la Societat Catalana d’Estadística y el director del Institut d’Estadística de Catalunya.