La Societat

La Societat Catalana d’Estadística té una curta història però ja plena d’accions i una certa tradició en les seves actuacions. Té com a finalitat la coordinació d’activitats i ser el punt de trobada de l’Estadística catalana.

L’estadística és la gramàtica de la ciència.

                                                                              Karl Pearson

Història

El dimarts 1 de desembre de 2009 Josep Maria Vegara, president del Consell Català d’Estadística,  convocava a una reunió per tractar el tema de la creació de la Societat Catalana d’Estadística. Una petita comissió havia estat confeccionant un document de treball que seria la base per iniciar un intercanvi d’idees.

El dijous 4 de febrer de 2010 a les 18.00 a la seu de l’IDESCAT, via Laietana 58, Barcelona, es convocava a l’Assemblea fundacional de la Societat Catalana d’Estadística, amb una proposta d’estatuts elaborada per una Comissió ad hoc i amb el següent ordre del dia:

      1. Constitució de la Mesa de la reunió
      2. Aprovació de l’Ordre del dia
      3. Informe sobre la proposta d’Estatuts i el procés de tramitació.
      4. Esmenes a la proposta i votacions
      5. Aprovació global
      6. Presentació de candidatures a la Junta Gestora
      7. Votació de la Junta Gestora
      8. Signatura de l’Acta Fundacional
      9. Precs i preguntes

El 30 d’abril del 2010 es va tenir coneixement de la Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual s’havia inscrit en la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat la Societat Catalana d’Estadística. En virtut d’aquesta Resolució quedaven ratificats els Estatuts presentats en l’Assemblea fundacional.

El 30 de juny del 2010 es va convocar la primera Assemblea General de la Societat amb el següent Ordre del Dia:

 1.  Votació de les candidatures presentades a les eleccions a la Junta Directiva de la Societat
 2.  Acceptació dels càrrecs per part dels membres de la candidatura triada
 3.  Revocació de la Junta Directiva actual (en funcions) i nomenament de la nova Junta Directiva
 4.  Precs i Preguntes

En aquesta assemblea fou escollit el primer president electe de la Societat Catalana d’Estadística i la primera Junta.

President:              Josep Maria VEGARA CARRIÓ
Vicepresidenta:      Lupe GÓMEZ MELIS
Secretari:              Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Tresorer:               Pere PUIG CASADO
Vocals:                 Daniel BAENA MIRABETE
                            Jordi OLIVERES i PRATS
                            Ernest PONS FANALS
                            Vladimir ZAIATS PROTCHENKO

Durant el 2012, es van renovar tots els càrrecs de la junta a excepció de dues vocalies. La nova presidència correspon a l’anterior vicepresidenta. Els dos càrrecs de vocals no renovats van ser escollits per l’assemblea general el 30 de setembre del 2011 i, per tant, no seran renovats fins al 2013. El president anterior, ocupa ara el càrrec de president sortint.

A l’Assemblea General de la Societat del 5 d’octubre del 2012 la Junta quedà constituïda de la forma següent:

Presidenta:            Lupe GÓMEZ MELIS
President Sortint:   Josep Maria VEGARA CARRIÓ
Vicepresident:       Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Secretària:           Susana PÉREZ ÁLVAREZ
Tresorer:               Pere PUIG CASADO
Vocals:                 Daniel BAENA MIRABETE
                            Rosa LAMARCA CASADO
                            Ernest PONS FANALS
                            Vladimir ZAIATS PROTCHENKO

A l’Assemblea General de la Societat del 4 d’octubre del 2013, es va procedir a la renovació de les dues vocalies que calia actualitzar. Es varen substituir els vocals Daniel Baena i Vladimir Zaiats pels nous vocals Xavier Tort i Joan Guàrdia. La Junta quedà constituïda de la forma següent:

Presidenta:            Lupe GÓMEZ MELIS
President Sortint:   Josep Maria VEGARA CARRIÓ
Vicepresident:       Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Secretària:           Susana PÉREZ ÁLVAREZ
Tresorer:               Pere PUIG CASADO
Vocals:                 Joan GUÀRDIA OLMOS
                            Rosa LAMARCA CASADO
                            Ernest PONS FANALS
                            Xavier TORT-MARTORELL LLABRÉS

Delegada per a formació preuniversitària:       Sara FONTDECABA RIGAT
Delegada per a Difusió i Xarxes Socials:           Elisenda VILA

A l’Assemblea General de la Societat del 3 d’octubre del 2014, es va procedir votar i escollir la candidatura a Junta presentada per Joan Guardia, i formada per ell mateix en el càrrec de vicepresident, Sara Fontdecaba (secretària), Susana Pérez (tresorera), Montserrat Guillén (vocal) i Rosa Lamarca (vocal). Van cedir el seu càrrec: Pere Puig (tresorer) i Ernest Pons (vocal).

 La Junta quedà constituïda de la forma següent:

President:            Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Presidenta Sortint:   Lupe GÓMEZ MELIS
Vicepresident:       Joan GUÀRDIA OLMOS
Secretària:           Sara FONTDECABA RIGAT
Tresorera:               Susana PÉREZ ÁLVAREZ
Vocals:                 Montserrat GUILLÉN i ESTANY
                            Rosa LAMARCA CASADO
                            Xavier TORT-MARTORELL LLABRÉS

Delegada per a formació preuniversitària:       Sara FONTDECABA RIGAT
Delegada per a Difusió i Xarxes Socials:           Elisenda VILA 

A l’Assemblea General de la Societat del 11 de març del 2015, es van renovar la vocalia que hi havia vacant. Va resultar escollit per votació en Pepus Daunis i Estadella.

A l’Assemblea General de la Societat del 2 d’octubre del 2015, es van renovar tres vocals de la Junta, en escollir per votació a Pepus Daunis, Ramón Clèries i Alba Navarro. Van deixar els seus càrrecs en aquella data: Montserrat Guillén i Xavier Tort-Martorell.

La Junta, des del 2 d’octubre de 2015, quedà constituïda de la forma següent:

President:            Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Presidenta Sortint:   Lupe GÓMEZ MELIS
Vicepresident:       Joan GUÀRDIA OLMOS
Secretària:           Sara FONTDECABA RIGAT
Tresorera:               Susana PÉREZ ÁLVAREZ
Vocals:                 Ramón CLÈRIES SOLER                            
                            Pepus DAUNIS i ESTADELLA
                            Rosa LAMARCA CASADO
                            Alba NAVARRO BARTROLÍ

Delegada per a formació preuniversitària:       Núria MANCHO
Delegada per a Difusió i Xarxes Socials:           Alba NAVARRO

 A l’Assemblea General de la Societat de l’11 de desembre del 2016, es va escollir la Junta, amb els nou estatuts. Desapareixen el vicepresident i el president sortint. La Junta queda constituïda de la forma següent:

Presidenta:            Rosa LAMARCA CASADO
Secretari:           Pepus DAUNIS i ESTADELLA
Tresorer:               Francesc PERIS BALAGUÉ
Vocals:                 Lesly ACOSTA ARGUETA                           
                            Llorenç BADIELLA BUSQUETS
                            Martí CASALS TOQUERO
                            Núria PÉREZ ÁLVAREZ

 

 

Memòria anual 

Hi ha publicades les Memòries de la SCE corresponents al període 2010-2011, a l’any 2012, 2013 I 2014

Baixeu-les usant els vincles disponibles en aquesta mateixa pàgina o dins la vostra àrea privada de soci.

Portada desdememoriasce201011

tapa memo 2012

TAPA-Memoria2013-70 

TAPA-Memoria2014-70 

 Memoria2015

Memoria2017

Memoria2018

Objectius Fundacionals 

D’acord amb els Estatuts de la Societat Catalana d’Estadística (article 2.1), són objectius d’aquesta Associació:

  • Promoure i estimular la recerca en Estadística, tant teòrica com aplicada.
  • Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l’Estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d’investigació com en els seus aspectes socials i professionals.
  • Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l’Administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l’Estadística a la societat actual.
  • Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l’Estadística.
  • Actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l’Estadística.
  • Col·laborar en l’adequada difusió de totes aquelles notícies d’interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l’Estadística.
  • Promoure la difusió i l’interès per l’ensenyament de Estadística a nivell primari, secundari o superior.
  • Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l’Estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.
  • Assessorar els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l’aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l’Estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Per aconseguir aquests objectius l’Associació pot organitzar congressos ordinaris i altres reunions científiques, editar butlletins d’informació, potenciar intercanvis nacionals i internacionals, fomentar la relació entre les universitats catalanes i els sectors públic i privat, estimular la investigació i difondre-la i, en general, pot realitzar qualsevol altra activitat que contribueixi a posar l’Estadística al servei de la Ciència i la Societat.