Pla Estratègic

La Societat Catalana d’Estadística pretén esdevenir el punt de referència dels professionals de l’Estadística a Catalunya, tant pel que fa a la recerca com a les activitats més aplicades. Tant pel que fa al desenvolupament de noves formes d’actuació estadística com a l’oferiment de les garanties de qualitat i exigència. En resum, intervenir de forma activa en tots aquells àmbits que li son pròpies al estudi i aplicacions estadístiques.

La falta de pensament estadístic és la principal deficiència intelectual de la cultura.

                                                                                                                                                                                     Steven Pinker

Societat Catalana d’Estadística. Pla d’actuació

Octubre de 2012 a setembre de 2014

Tancat el setembre de 2012

Àmbit d’actuació

Representació institucional

Activitats del Programa

 •  Mantenir una agenda orientada a fer present la SCE en esdeveniments, actes, iniciatives, etc. propis de l’àmbit estadístic per tal de desenvolupar la marca «SCE».
 • Promoure el paper de l’ofici estadístic en els diversos camps on és present i la Societat Catalana d’Estadística com a associació professional.
 • Trobar organitzacions, empreses, ens públics, òrgans de l’administració, etc. que tinguin un paper de soci qualificat (col·laborador, patrocinador, institucional, etc).
 • Establir convenis de cooperació amb tercers que suposin l’obtenció d’avantatges generals per als socis o per a la SCE (ús d’instal·lacions, organització conjunta d’iniciatives d’interès comú, etc).

Promoció i relacions internacionals: estadística catalana al món

 • Establir vies de relació amb organitzacions estadístiques d’altres països i internacionals que permetin establir cert grau de cooperació, intercanvi, etc.
 • Impulsar la traducció catalana d’un programari estadístic, preferentment generalista i d’interès acadèmic o escolar.
 • Explorar amb finalitats prospectives el funcionament d’organitzacions estadístiques similars a la SCE, i també el de la professió estadística en les economies avançades i en els sectors de major generació de valor afegit.
 • Fomentar l’Any Internacional de l’Estadística 2013 mitjançant l’organització d’iniciatives amb aquesta específica finalitat.
 • Pactar per als socis de la SCE condicions especials per a la subscripció a revistes estadístiques d’abast internacional o la compra de material monogràfic. Explorar la possibilitat d’oferir el nostre web per anunciar les novetats editorials a canvi de les compres preferents.

Promoció de la professió estadística

 • Establir la SCE com a associació professional de referència estadística en l’activitat estadística feta a Catalunya.
 • Fomentar el coneixement sobre la professió estadística en camps connexos: col·legis i organitzacions professionals del periodisme, les ciències polítiques i la sociologia, la geografia, l’urbanisme i el planejament urbanístic, etc.
 • Obtenir visibilitat de la SCE a la premsa i mitjans de comunicació.
 • Oferir a Televisió de Catalunya la traducció i emissió d’un documental sobre estadística, del tipus dels produïts per Gapminder Foundation
 • Difondre notes de premsa i participar en programes de debat per promocionar activitats estadístiques destacades (relacionades amb censos, eleccions, regulació industrial, etc).
 • Augmentar el nombre de socis personals: recórrer a llistes d’antics alumnes de les universitats, als departaments universitaris, organismes estadístics públics, anuncis a la pàgina web del Servei d’Estadística de la UAB, a col·legis professionals, a la publicitat directa, etc.

Funcionament intern de la SCE

 • Publicar un Butlletí Electrònic per donar difusió a les activitats de la SCE i també de tercers.
 • Cooperar en la promoció, difusió i expansió de revistes i altres mitjans de difusió dels fonaments i les tècniques estadístiques.
 • Reforçar el funcionament dels grups de treball existents a la SCE i constituir-ne un de nou amb la finalitat expressa de definir el perfil de la professió d’estadístic (característiques personals, acadèmiques, de l’entorn professional, etc).
 • Obtenir per als socis descomptes o altres avantatges en congressos, jornades, revistes, editorials, etc, a la manera de la Société Française de Statistique, per exemple.
 • Dissenyar un document de pertinença a la SCE que pugui acreditar els socis per accedir-hi.
 • Inscriure el registre de persones associades al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
 • Reglament de Règim Interior de la SCE en la seva forma jurídica actual i sota la forma d’adhesió a l’IEC.

Lloc web de la SCE

 • Actualitzar el format de la pàgina web de la SCE.
 • Habilitar la intranet de la SCE i donar-hi accés als socis.
 • Crear un o més fòrums de discussió a la intranet, on els socis puguin plantejar dubtes, proposar activitats, comentar fets, etc.
 • Construir un Directori de socis on consti la data d’admissió i la consideració de soci fundacional. Associat a cada nom, un breu espai a disposició de cadascú per a instal·lar una fotografia, un resum del CV, el títol de les publicacions darreres, les dades de contacte, etc.
 • Habilitar una Cartellera per a la difusió anuncis d’activitats de socis i/o de tercers.
 • Habilitar una web del Dia de l’Estadística, on es recullin els materials disponibles de les diverses edicions (imatges, ponents, actes celebrats, premis distribuïts, etc).

Activitats socials 

 • Programar de forma anticipada un cicle anual de conferències i altres activitats breus per a l’any 2013. Són exemples d’aquestes activitats breus els sopars amb personatge convidat, o els sopars-col·loqui en què s’encarrega anticipadament a un soci la presentació d’un tema d’interès general, tractat des del vessant estadístic.
 • Programar jornades (mig dia o un dia de durada) liderades per professionals que expliquin l’ús de l’estadística en el seu àmbit, o dirigides a col·lectius específics de professionals, o centrades en panorames temàtics concrets.
 • Administrar als socis un qüestionari per tal que puguin suggerir temes del seu interès i valorar les activitats en què participin.
 • Crear i promoure la disponibilitat de beques per a desenvolupar treballs en l’àmbit de l’estadística.

Els joves de la SCE

 • Fomentar l’estadística entre joves i estudiants.
 • Organitzar col·loquis i taules rodones on els socis més joves puguin exposar el seu punt de vista.
 • Proporcionar mitjans d’assessorament als socis més joves a partir del consell dels membres amb més experiència, que exerceixen d’«àngels estadístics». Com en el cas dels «business angels», els àngels estadístics aporten coneixements i una determinada xarxa de contactes ―per exemple, sobre l’organització d’estades acadèmiques a l’estranger, o sobre les possibles forma d’iniciar la vida professional en un sector concret.
 • Explotar el recurs a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc).

Relació SCE – Empresa

 • Explorar els enllaços entre estadística i empresa.
 • Crear una Borsa de Treball, orientada a les relacions laborals convencionals.
 • Crear un espai per emmagatzemar demandes d’Acords d’Assessorament per Contracte. Els AAC són pactes formals entre institucions i persones membres de la SCE orientats a la resolució de problemes i projectes estadístics tancats, possiblement amb data fixa.
 • Oferir la SCE a les principals institucions públiques i privades com a assessor en estadística no oficial.