Atès que el proper desembre finalitza el seu  mandat l’actual Junta, i tal i com es va comentar a l’Assemblea General de la nostra societat del passat 14 d’octubre, cal convocar eleccions als càrrecs de la Junta i el següent calendari:

La votació s’efectuarà el proper dia 15 de desembre, en una Assemblea General que celebrarem en coincidència amb l’activitat de Nadal. De seguida que hi hagi encaixats els detalls de tots dos esdeveniments (horaris, etc.) rebreu l’Ordre del dia de l’Assemblea i el programa de l’activitat de Nadal.

Presentació de Candidatures

La presentació de les candidatures es podrà realitzar fins al dia 4 de desembre de 2022 a les 15 h. Tots els candidats han de tenir la consideració de soci (article 14.2 dels Estatuts). La presentació de candidatures es farà d’acord amb l’article 7 del Reglament de règim interior, per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a la Secretaria de la societat (secretari@socestadistica.org).

Campanya electoral

L’article 13.4 dels Estatuts estableix que les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament. Des del moment que es publiqui la relació de candidatures acceptades, la Junta els proporcionarà aquesta llista de noms i adreces. És decisió de cada candidatura determinar quins materials són adequats per a la promoció del seu projecte per als propers anys, així com suportar les despeses que eventualment se’n puguin derivar

Votació personal

La votació personal es farà dins l’Assemblea general ordinària (dijous, 15 de desembre de 2022). Amb caràcter general, té dret de vot qualsevol persona que tingui la consideració de membre de la Societat en el moment de la votació (articles 8 a 13 dels Estatuts). Serà condició necessària la identificació del soci com elector mitjançant un document oficial. Els aspectes referits a representació delegada dels socis, dret de vot, vot per correspondència i delegació de vot es regeixen pels articles 2 a 5 del Reglament de règim interior.

Vot delegat

Per delegar el vot en un altre soci cal adreçar per escrit a la Junta directiva la comunicació següent, signada:

————————————————————————————————————————————————–

DELEGACIÓ REVOCABLE DE VOT

En/na:
delega en/na:

la representació per a exercir el dret de vot i poder deliberar i prendre acords sobre els assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea General que se celebrarà el … (escriviu dia/mes/any).

Signatura del soci/a que delega,
……………………….., …….. de ……………………………. de 2022

————————————————————————————————————————————————–

Vot per correspondència

D’acord amb l’article 4 del Reglament, referit al vot per correspondència, en les votacions en què s’han d’elegir els membres de la Junta Directiva els socis poden votar per correspondència. El soci o sòcia que desitgi fer-ho ha de trametre el seu vot a la Junta Directiva, com a màxim, el dia abans de l’Assemblea. Per fer-ho, enviarà una papereta dins un sobre clos on consti «Eleccions a la Junta Directiva». Aquest sobre clos ha d’anar dins un altre sobre, amb remitent, adreçat a:

Secretaria de la Societat Catalana d’Estadística
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya
c/ Pau Gargallo, 5
08028 – Barcelona

D’acord amb els estatuts, la Junta sortint queda constituïda com a Junta electoral.

Mentrestant, però, reserveu per favor la tarda del dimecres 15 de desembre.